Regulament Intern de Funcționare

1. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al Titan Academy, afișat în Centrul de Condiție Fizică și pe website-ul www.titanacademy.ro, precum şi orice alte reglementări specifice, afișate şi/sau amplasate în diferite zone ale Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy” (recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, saună, vestiare etc.).
2. Programul de funcţionare al Centrul de Condiție Fizică „Titan Academy” este disponibil la recepția Centrului de Condiție Fizică și pe pagina de internet www.titanacademy.ro/regulament-intern-de-functionare/. Titan Academy îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al Centrului de Condiție Fizică precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul Centrului de Condiție Fizică, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepția Centrului de Condiție Fizică sau pe website-ul Titan Academy. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”.
3. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte Cardul de Membru la recepţia Centrului de Condiție Fizică, Titan Academy îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta Centrului de Condiție Fizică La pierderea cardului, Membrul va achita către Titan Academy o taxă egală cu echivalentul în Lei al sumei de 20 Euro, în scopul înlocuirii respectivului Card de Membru. Încredinţarea de către Membru a Cardului de Membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute la Secţiunea III din Abonament.
4. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către Titan Academy sub conducerea antrenorilor din cadrul Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”, se va face numai în limita locurilor disponibile.
5. Intrările pentru invitaţi, vor putea fi folosite în Centrul de Condiție Fizică „Titan Academy” la care Membrul are acces.
6. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy” a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul Titan Academy. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile Titan Academy trebuie să anunţe recepţia în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, aflat la recepţia Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”.
7. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălii aflate în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy” în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălii aflate în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy” în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, contra cost ori gratuit servicii de antrenament personalizat. Antrenorii desemnaţi de Titan Academy sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar.
8. De asemenea, în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy” este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de către Membri, cu excepția parteneriatelor încheiate cu Titan Academy în acest sens.
9. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”. Consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale de către Membri este strict interzisă în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”. Membrii convin să nu utilizeze Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy” şi să nu întreprindă nicio activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a folosi oricare dintre echipamentele de la Centrul de Condiție Fizică.
10. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta Centrului de Condiție Fizică, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al Titan Academy, comercializarea şi/sau afişarea în incinta Centrului de Condiție Fizică a broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau angajat/colaborator al Titan Academy, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”, fără acordul scris şi prealabil al Titan Academy, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălii de antrenament, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălii de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a conducerii Centrului de Condiție Fizică Titan Academy precum şi orice alte acţiuni sau omisiuni care sunt calificate drept încălcări ale Abonamentului de către conducerea Centrului de Condiție Fizică Titan Academy.
11. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la (9)de mai sus, Titan Academy va avea dreptul:
I) de a suspenda Abonamentul acestuia, cu interzicerea accesului Membrului în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni şi, în funcţie de natura şi/sau gravitatea respectivei încălcări;
II) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Titan Academy cu titlul de daune prestabilite.
12. Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte persoane decât cele autorizate de către Titan Academy, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor, medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.
13. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la (11) de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta Centrului de Condiție Fizică, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”. Totodată, Titan Academy îşi rezervă dreptul de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Titan Academy cu titlul de daune prestabilite.
14. Membrii nu au acces în zonele din cadrul Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy” care sunt destinate exclusiv personalului Titan Academy.
15. Vestiarul poate fi utilizat de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta Centrului de Condiție Fizică. Membrii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele Centrului de Condiție Fizică. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiarele aflate în incinta Centrului de Condiție Fizică și vor păstra cheia asupra lor, bunurile personale rămânând în paza și custodia Membrului pe toată durata șederii. Nicio clauză din prezentul contract si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus Titan Academy nu va fi interpretată ca o obligație a Titan Academy de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care Titan Academy este exonerat de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta Centrului de Condiție Fizică.
16. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri sau de către invitaţii acestora, în sălile de antrenament a Centrului de Condiție Fizică.
17. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului, respectiv trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.
18. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi mari li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al Titan Academy sau al unui partener de antrenament, respectiv a unui alt Membru. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei şedinţe de antrenament. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele proprii şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul Centrului de Condiție Fizică.
19. Este interzisă intrarea Membrilor sau a invitaţilor acestora în sălile de antrenament, cu produse alimentare ori pahare sau alte recipiente.
20. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri în scop comercial, în incinta Centrului de Condiție Fizică, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al Titan Academy.
21. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme, în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroşocuri.
22. Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al substanţelor narcotice şi/sau altor substanţe halucinogene este strict interzisă în incinta Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”.
23. Copiii minori ai Membrilor, cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui. Copiii minori cu vârste cuprinse între 16 -18 ani vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces la toate serviciile Titan Academy.
24. Titan Academy nu va fi responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul Centrului de Condiție Fizică „Titan Academy”.
25. Membrii trebuie să îşi însoţească invitaţii pe durata vizitei lor, iar dacă invitatul are mai puţin de 18 ani, membrul adult care îl însoţeşte trebuie să certifice, în scris, că părintele (părinţii) invitatului l-au încredinţat pe acesta și că a obținut consimțământul părintelui/tutorelui invitatului minor în acest scop. Invitaţii trebuie să completeze lizibil şi, de asemenea, să semneze în registrul invitaţilor şi să prezinte un act de identitate valabil. Titan Academy îşi rezervă dreptul de a refuza primirea oricărui invitat.
26. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, Titan Academy își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in Centrul de Condiție Fizică „Titan Academy” precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, Titan Academy va comunica Membrului situațiile de care Titan Academy are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de Titan Academy conform Contractului, precum dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de Titan Academy sau de partenerii săi.
27. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția Centrului de Condiție Fizică în cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea (denumirea, în cazul persoanei juridice); calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare (domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul Titan Academy va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi soluționate în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora în evidențele Titan Academy. Titan Academy îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. Titan Academy nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

Vrei să primești oferte speciale?

Pentru a primi cele mai noi oferte și promoții Titan Academy, te rugăm să îți adaugi detaliile mai jos: